Πρόπτωση

Ακράτεια

  • Φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους
  • Φαρμακευτική θεραπεία – ορμονοθεραπεία
  • Κολπικοί πεσσοί
  • Κολπικη ταινία ελεύθερης τάσεως (TVT)
  • Λαπαροσκοπική θεραπεία κατα BURCH
  • Διουρηθρική θεραπεία χωρίς τομές (Bulking agents-Bulkamid)
Ουρογυναικολογία